BYGGNADSLOV

Det är idag både dyrt och krångligt att bygga eget hus, samt att bygga till och ändra i en byggnad.

Här är ett exempel på beräkning av avgift Bygglov för enbostadshus (1,5 plan) + garage inom detaljplan från Göteborgs kommun:

Åtgärd

Avgift

Planavgift

53760

Bygglovavgift inkl. startbesked (201-300 m2)

23744

Nybyggnadskarta

7168

Utstakning

8064

Lägeskontroll

3360

Summa

96936

Till ovanstående kommer ofta ansökan om förhandsbesked

6720

Energiberäkning

6000

Kontrollansvarig certifierad person

25000

Om du inte kan göra konstruktionsritningarna själv tillkommer följande

100000

Summa

234656

När ovanstående är klart kan du börja gräva på tomten.

Ofta tillkommer extra timdebitering vid arbetsplatsbesök och diverse ändringar.

Ligger huset utanför planbelagt område blir exempelvis bygglovskostnaden flera tusen dyrare.

Om du bygger ett komplementbostadshus på tomten blir kostnaden som ovan exempel minus planavgiften på 53 760 kr.

Om du istället bygger till befintligt hus 100 m2 blir bygglovsavgiften cirka 15 000 kr.

För att komma billigare undan väljer många att bygga ett komplementhus på tomten (garage, förråd eller liknande) och sedan inreda det som bostad. Det blir då ett svartbygge med risk för höga böter.

Du kan nästan inte göra någon förändring inom/utomhus utan att det krävs bygglov eller bygganmälan till byggnadskontoret och därmed en kostnad.

Om du köper ett färdigt hus från en husfirma ingår konstruktionsritningar och energiberäkning.

Attefallshus som blir komplementbostadshus blir också krångligt att bygga. Du behöver i stort samma ritningar/beräkningar som till ett vanligt hus, samt energiberäkning, kontrollansvarig och bygganmälan. Det du inte behöver är bygglovet och planavgiften.

Läs mer om Bygglov här: https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/

Läs mer om Bygganmälan här: https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/anmalan/

Läs mer om Attefallshus här: https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/attefallshus/

www.tenico.se

för PROFFS och GDS